โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 64 รอบ 6 เดือน     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ ( 6 เดือน)     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำ รอบ 6 เดือน      
 
 
   


องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม ...

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง...

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง...

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตในองค์กร...


องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม ...

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง...

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง...

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตในองค์กร...

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กุมภาพันธ์ 2565...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ร่วมประชุม สปสช. ...

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำปี2564...
 
 
16 มี.ค. 2565 มอบน้ำดื่มและอาหารแห้งให้กับจุดคัดกรองและโรงพยาบาลสนามตำบลถ้ำวัวแด...
24 ก.พ. 2565 เผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินปี 2564
14 ก.พ. 2565 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตในองค์กร
8 ก.พ. 2565 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงภายในตำบลถ้ำวัวแดง และมอบผ้าอ้อมผู้ใ...
3 ก.พ. 2565 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประกาสเจตจำนงสุจริต
1 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
18 มิ.ย. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม(รูปโดม)อบต.แห่งใหม่
3 มี.ค. 2564 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 59-003 สาย...
3 มี.ค. 2564 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 59-003 สาย...
23 ก.พ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ...
23 ก.พ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ...
Loading...
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขัวญ(No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา
 
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน Social distancing
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน ข้อปฏิบัติสกัดโควิด 19
สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดง
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 354899 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน