วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ตำบลถ้ำวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ถ้ำวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นนานายหนูเตียน นานางละมัย หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นแยกฝายน้ำล้น ฝายน้ำล้นลำเจา หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นวัดป่าโนนลาน แยกฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นสะพานคลองยางเตี้ย คุ้มน้อยโนนลาน หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (5 เส้นทาง) หมู่ที่ 12 บ้านหนองหอยปังพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นจุดพักคอย บ้านนายบุญแถม หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สามแยกหัวนาคำ โนนลาน คุ้มน้อยโนนลาน หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง