วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2564
ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นปากทาง - คอกวัวตาทุย หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นไปวัดบ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านบุสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง