วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวโดยติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอยปังสามัคคี
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาป้ายโครงการประชาคมหมุ่บ้านตำบลถ้ำวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ละประชาชนที่เข้าร่วมประชุม ตามโครงการประชาคมหมู่บ้านตำบลถ้ำวัวแดง/สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้าย,ประตู,รั้วและปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.ถ้ำวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2566
ก่อสร้างป้าย,ประตู,รั้วและปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.ถ้ำวัวแดง