วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ภัยฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างถมดินที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 46.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อท่อพีวีซี ขนาด ศก.2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน จำนวน 507 ท่อน ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างฝายคันดิน ( นายายเอียง ) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟสาธารณะในตำบลุถ้ำวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง