โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ธรรมชาติสมบูรณ์  เพิ่มพูนเศรษฐกิจ  พิชิตความยากจน  มวลชนพัฒนา  นำภูมิปัญญาไทย 
ใฝ่ใจศาสนา   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

2. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

3. ให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ     

เป้าประสงค์                          

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 521728 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน