โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายประยุทธ  เจริญสุข  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 
นายลิขิต สีไพ   นายบัญชา แนวประเสริฐ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายประยุทธ  เจริญสุข นางสาวประวาส สำรวมใจ นายสุริยา มั่งคั่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3
     
นายบุญหลาย แก้วบุญ นายสุรพล  อิงชัยภูมิ นายสุภพ ไขบุดดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
     
นายบัญชา แนวประเสริฐ นายเหรียญทอง แสงแก้ว นายคำสัน ดาวช่วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9
     
นางสาวละมูล ใจสำราญ นายบุญธรรม ขันเดช นายลิขิต สีไพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 535305 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน