องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

   
  นายอาทิตย์  ศิริบุตวงศ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.084-3794191  
นายสงการณ์ ฦาชา  นายก่อม  จำนงค์ภู่
   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-7694447   โทร.087-2494922
   
  นายสมมิตร  มารักษ์  
  เลขานุการนายก   
  โทร.082-1349678  
   
  นางศรีวิไล  สิมช้า  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
 
  เบอร์โทร.081-0734202