วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(ไป-กลับ)พาผู้สูงอายุไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายผู้สุงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา(เพื่อฝึกซ้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา บ้านนายสมหมาย โชคบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง