วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงในขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาริ้วขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมารถพร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งฐานกระธูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งต้นกระธูปใหญ่ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 7 เมตร พร้อมฐานกว้าง 3X3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 หมู่ที่11 บ้าน บ่อทอง ? วังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้าน บุสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบุสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง