วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยปังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2561 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 6 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการก่อสร้างฝายมีชีวิตถวายนายหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง