วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ และเครื่องเสียง เวที พร้อมเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 800 คน ๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างฝายแกนคันดิน หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำฝายมีชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อทรายทำฝายมีชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างฝายลำเจาะ หมู่ที่ 11 บ้าน วังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมฝายแกนคันดิน หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการถมดินที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กู้ภัยฉุกเฉิน EMS (นข 2336) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง