วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมฝายลำน้ำเจียง โดยการเรียงกล่องเกเบี้ยนป้อนกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบบน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนน ม. 6 บ้านหนองหอยปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกเคื่องพิมพ์เอกสาร ricoh รุ่น sp c250 dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อคูลเลอร์น้ำ จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อเตียงนอนอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อซ่อมแซมบำรุงโรงน้ำดื่ม RO บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง