วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะพับขาสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงการถมดินที่สาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
วัสดุสำหรับจัดงานโครงการวันแม่แห่งชาติ
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง