วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีในขต อบต.ถ้ำวัวแดง ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน
4  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงานกองการศึกษา จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 3 ตัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น จำนวน 6 ตัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง