วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)กล่อง พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างถมที่สาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อน้ำดื่ม-น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างเหมาป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างโครงการถมที่ดินลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยปังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง