วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก่คอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างยกร่องพูนดินกถนนเพื่อการเกษตร ( ตาแปร - ตาหมี ) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8718 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อตลับหมึกเคื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงแอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง