วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
24  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ( วัด ) บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา อปท. ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม (น้ำถ้วย) น้ำแข็ง เครื่องดื่ม ผ้าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ภัยฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างถมดินที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 46.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง