วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำยาแอนตี้สเกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อตู้เอกสารทึบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.00 2.50 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อของสมนาคุณวิทยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง