วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2562
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 3 ระบบ หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ
12  มี.ค. 2562
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร จำนวน 3 ระบบ หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ
4  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงรถประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
28  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องเจาะคอริ่งคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.(โรงเรียน สพฐ..จำนวน 6 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
อาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.(ศพด.จำนวน 6 แห่ง)