วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม-น้ำแข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาป้ายโครงการ และป้ายผ้าแพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อเหรียญรางวัล (ทอง / เงิน / ทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ค่าอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับการแข่งขันและกิจกรรมนันทนาการ)ตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาอาหาร/น้ำดื่ม และอาหารว่าง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
เครื่องสำรองไฟ
12  มี.ค. 2562
งานก่อสร้างถนน คสล /งานขยาย ถนน คสล./งานวางท่อ คสล. ภายในตำบลถำ้วัวแดง