วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อหมึกเครื่อง Printer (ริโก้) กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 1 บ้านบุสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบน้ำดื่ม RO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำวัวแดง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสนามและวัสดุการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง