วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารว่าง และน้ำดื่ม สำหรับผู้สูงอายุและแขกผู้ที่มาร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มาร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงและการแสดงบนเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำอบน้ำหอม/วัสดุอุปกรณ์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและอุปกรณืการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมาค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
เหมาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อเครื่อง Printer Brother (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อซื้ออุปกรณ์วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง