วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8718 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบโซล่าห์เซลล์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกคลองคลองหมากเหม็น หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง