วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
จ้างป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่ม(น้ำถ้วย,น้ำถัง)น้ำแข็ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ฝายลำเจียง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2562 (โรงเรียน สพฐ.จำนวน 6 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2562 (ศพด.จำนวน 6 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลถ้ำวัวแดง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาแอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำฝายเพื่อชีวิต จำนวน 12 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง