วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายคันดิน หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายคันดิน ห้วยโจด หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตร (นาตาเชื่อม-นาตาทุย) บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง โรงเรียนสพฐ. จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง(ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่มในโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาไถปรับพื้นที่ ตามโครงการ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง