วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนลาน - หนองหอยปัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปะปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง ทะเบียน กต 484 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (ภูเป้ง) หมู่ที่ 8 บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ไร่พ่อจันทร์-นายายคำ)หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง