วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมโรงผลิตน้ำ RO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างพูนดินถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอยปังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
เหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว