วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายเตาเผาขยะโดยลงหินคลุก บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
รายงานขอซื้ออุปกรณ์วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ริโก้)
25  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองหอยปังพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชคลองคำหมากเหม็น หมู่ที่ 8 บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอยปังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง