วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อสีน้ำมัน สีทาไม้ โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง)ทะเบียน กต 484 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนลาน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยปังสามัคคี (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบำเหน็จสุวรรณ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อซัมเมิอร์ส เพื่อซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกู้ชีพฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง