วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลักงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุสีเสียด(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
21  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรั้ว RO หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง