วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.ภาคเรียนที่ 1 /2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.ภาคเรียนที่ 1 /2562 โรงเรียน สพฐ.จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง เลขทะเบียน 10-2198 จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง เลขทะเบียน 10-14441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง