วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสนามแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม-น้ำแข็ง ฯลฯ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาป้ายโครงการและป้ายพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา วัดอุดมพร หมู่ที่ 2 บ้านโนนถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมหอถังประปา บ้านนายแพร ปลัดวิเศษ หมุ่ที่ 2 บ้านโนนถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง