วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาป้ายโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมากรอบรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง