วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองบริเวณศาลปู่ตา หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอยปังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง)ทะเบียน กต 484 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (กองช่าง)จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดเก็บขยะ (กองสาธารณสุข) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกคลอง (ยายศรี) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง