วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อซัมเมิสโซล่าห์เซลล์ หมุู่่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงานและเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองคำเป้า หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองหนองปัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอยปังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง