วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านบุสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมโรคตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยปังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง