วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อกระสอบทรายเพื่อทำฝายชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียน สพฐ. จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างถมดินข้างวัดป่าวังทอง หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง