วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างย้ายหอถังประปาหมู่บ้านพร้อมวางระบบ หมู่ที่ 3 บ้านโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์/วัสดุเสริมพัมนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องมือช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เสริมพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องมือช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์์เสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง