วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นปากทาง - คอกวัวตาทุย หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นไปวัดบ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง