วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างฝานคันดิน คลองซับกระโดน หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างฝายคันดิน คลองเจาะหลุม หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อโคมไฟถนนและวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมหอถังประปา หมู่ที่ 8 บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านโนนถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง