วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนตืส่วนกลาง ทะเบียน กข 8718 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม (น้ำถ้วย)น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อถังพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง