วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 3 เส้นตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(แบบใช้พลังงานโซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.แห่งใหม่ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง