วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นศาลปู่ตา - บล๊อคคอนเวิลส์ หมู่ที่ 1 บ้านบุสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงอาคาร อปพร. หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซ่มรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดคัดกรองโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนเตาไห สายนานายเว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง