วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการ นั่งสบาย คลายทุกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงโรงผลิตน้ำดื่ม RO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายสถานีสูบน้ำ - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทางนานายบุญหลาย - นานายวิชาญ หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทางวัดป่าโนนลาน - สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง