วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบุสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการยกร่องพูนดินถนนเส้นทิศตะวันออก หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการยกร่องพูนดินถนนเส้นทิศตะวันตก หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ/ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างยกระดับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านหนองหอยปังพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง